Menaldum | straatinfo

Buurten in en rondom Menaldum

Ontdek wat men gemiddelde per wijk verdient! Selecteer één van onderstaande wijken om een indruk te krijgen van bevolkingssamenstelling, zoals de verdeling mannen vs. vrouwen en leeftijd gegevens. Van Menaldum zijn ook buurtgegevens beschikbaar zoals gemiddelde prijs van de koopwoningen en de verhouding huur- en koopwoningen rondom Menaldum.

Menaldum Menameradiel 2016
Verspreide huizen Menaldum Menameradiel 2016
Menameradiel 2016
Verspreide huizen Beetgum Menameradiel 2016
Dronrijp Menameradiel 2016
Berlikum Menameradiel 2016
Beetgum Menameradiel 2016
Verspreide huizen Berlikum Menameradiel 2016
Tuinbouwgebied Menameradiel 2016
Bouwhoek West Menameradiel 2016
Verspreide huizen Dronrijp Menameradiel 2016
Slappeterp Menameradiel 2016
Beetgumermolen Menameradiel 2016
Wier Menameradiel 2016
Schingen Menameradiel 2016
Verspreide huizen Peins Franekeradeel 2016
Blessum Menameradiel 2016
Baaium Littenseradiel 2016
Verspreide huizen Hilaard Littenseradiel 2016
Noordoost Franekeradeel 2016
Bouwhoek Noord Menameradiel 2016
Zweins Franekeradeel 2016
Sint Annaparochie het Bildt 2016
het Bildt 2016
Verspreide huizen Ried Franekeradeel 2016
Engelum Menameradiel 2016
Marssum Menameradiel 2016
Leons Littenseradiel 2016
Deinum Menameradiel 2016
Greidhoek Menameradiel 2016
Verspreide huizen Marssum Menameradiel 2016
Verspreide huizen Deinum Menameradiel 2016
Peins Franekeradeel 2016
Verspreide huizen Winsum Littenseradiel 2016
Ried Franekeradeel 2016
Littenseradiel 2016
Hilaard Littenseradiel 2016
Winsum Littenseradiel 2016
Zuid het Bildt 2016
Verspreide huizen Minnertsga het Bildt 2016
Wjelsryp Littenseradiel 2016
Minnertsga het Bildt 2016
Baard Littenseradiel 2016
Verspreide huizen Vrouwenparochie het Bildt 2016
Vrouwenparochie het Bildt 2016
Boksum Menameradiel 2016
Verspreide huizen Wjelsryp Littenseradiel 2016
Verspreide huizen Boksum Menameradiel 2016
Nij Altoenae het Bildt 2016
Sint Jacobiparochie het Bildt 2016
Easterlittens Littenseradiel 2016
Verspreide huizen Jorwert Littenseradiel 2016
Verspreide huizen Easterlittens Littenseradiel 2016
Jorwert Littenseradiel 2016
Businesspark Leeuwarden Leeuwarden 2016
West het Bildt 2016
Buitengebied Noordwest Leeuwarden 2016
Buitengebied Noordwest Leeuwarden 2016
Littenseradiel 2016
Oude Bildtdijk Oude Bildtzijl het Bildt 2016
Schalsum Franekeradeel 2016
Newton Leeuwarden 2016
De Zwette Leeuwarden 2016
Oost het Bildt 2016
Nieuwe Bildtdijk Sint Annaparochie het Bildt 2016
Jellum Littenseradiel 2016
Spannum Littenseradiel 2016
Oude Bildtdijk Sint Jacobiparochie het Bildt 2016
Oude Leije Leeuwarderadeel 2016
het Bildt 2016
het Bildt 2016
het Bildt 2016
Verspreide huizen Spannum Littenseradiel 2016
Bears Littenseradiel 2016
Boer Franekeradeel 2016
Verspreide huizen Sint Jacobiparochie het Bildt 2016
Noord Littenseradiel 2016
Hinnaard Littenseradiel 2016
Britswert Littenseradiel 2016
Oude Bildtzijl het Bildt 2016
Mantgum Littenseradiel 2016
Weidum Littenseradiel 2016
Iens Littenseradiel 2016
Nieuwe Bildtzijl en Nieuwe Bildtdijk het Bildt 2016
Westeinde Leeuwarden 2016
Westeinde Leeuwarden 2016
Buitengebied Goutum Leeuwarden 2016
Schalsumerplan en Arkens Franekeradeel 2016
Firdgum Franekeradeel 2016
Littenseradiel 2016
Zwette-Schenkenschans Leeuwarden 2016
Mantgum Littenseradiel 2016
Verspreide huizen Mantgum Littenseradiel 2016
Watertoren, Bloemketerp en Zevenhuizen Franekeradeel 2016
Helicon Leeuwarden 2016
Wiuwert Littenseradiel 2016
Verspreide huizen Finkum Leeuwarderadeel 2016
Finkum Leeuwarderadeel 2016
Valeriuskwartier Leeuwarden 2016
Itens Littenseradiel 2016